SFDR - kestävän rahoituksen tiedonantoasetus


 

Kestävän rahoituksen sääntelykehikko

Sustashift

SFDR koskee finanssimarkkinatoimijoita ja tuo mukanaan toimija- ja tuotekohtaisia velvoitteita. Asetuksessa määritellään tuotteille luokittelujärjestelmä, jonka avulla yhtiöt voivat erotella tuotteita niiden kestävyysvaikutustusten ja -tavoitteiden perusteella. Lisäksi SFDR ja taksonomian yhteinen RTS määrittää  suuren joukon tiedonantovelvoitteita toimijoille, kuten PAI-indikaattorit.

Mitä edellyttää finanssimarkkinatoimijoilta?

1. Finanssimarkkinatoimijan täytyy päättää millaisia tuotteita se aikoo tarjota asiakkaille ja asettaa nämä SFDR:n määrittämiin kategioihin

2. Toimijatasolla täytyy valmistautua tiedottamaan kestävyystekijöiden huomioimisesta riskiarvioissa ja palkitsemisessa

3. Tuotetasolla on valmistauduttava arvioimaan tuotteiden pääasiallisia haitallisia kestävyyvaikutuksia, taksonomikelpoisuutta ja taksonomianmukaisuutta sekä täyttämään kestävyyttä edistävien tuotteiden osalta uudet tiedottamisvelvoitteet.
 

Mitä sustashift voi tarjota?

1. Kattavan koulutuksen uusien velvoitteiden sisällöstä ja eri sääntelykokonaisuuksien keskinäisvaikutuksesta

2. Auttaa yhtiötä rakentamaan kestävää rahoitusta koskevan strategian 

3. Antaa neuvoa tiedottamiseen liittyvissä kysymyksissä ja tarjota tiedottamisen avuksi työkaluja. 

Sääntelyn keskeinen sisältö

SFDR tuo mukanaan tuote. ja toimijakohtaisia velvoitteita. Finanssimarkkinatoimijoiden tulee ilmoittaa toimijakohtaiset tiedot, vaikka ne eivät tarjoaisi tuotteita, joissa erityisesti huomioidaan kestävyystekijät. Toimijakohtaiset tiedot on ilmoitettava ja oltava saatavilla toimijan nettisivuilla. 

Toimijatason velvoitteet

SFDR 3. artiklan mukaan rahoitusmarkkinatoimijan täytyy integroida kestävyystekijät riskiarvioihinsa. SFDR 4. artiklan mukaan toimijan täytyy arvioida toimitojensa pääasialliset haitalliset kestävyysvaikutukset (PAI-indikaattorit) sekä tiedottaa näihin liittyvistä mittareista, tavoitteiden toteutumisesta ja sitoutumisesta kansainvälisiin periaatteisiin. (PAI-indikaattoreista tarkempi artikkeli). 

SFDR 5. artiklan mukaan toimijan täytyy tiedottaa kestävyystekijöiden integroimisesta palkitsemispolitiikkaan.

SFDR:ssä tuotteet jakautuvat kolmelle tasolle artiklan 6., 8. ja 9. mukaisiin tuotteisiin. 6. artiklan mukaiset velvoitteet koskevat kaikkia finanssimarkkinatuotteita, joita tarjotaan unionin alueella. Näiden velvoitteiden johdosta tulee arvioida kestävyystekijöiden vaikutuksia tuotteesta saatavaan tuottoon ja riskeihin. Toimijan täytyy tiedottaa tavoista, joita se käyttää tietojen keräämiseen, toimista riskien vaikutusten minimoiseksi sekä tuloksien seurannasta.

Tuotetason velvoitteet

SFDR artiklan 8. ja 9. mukaiset tuotekategoriat ovat vapaaehtoisia. Näissä tuotteissa tulee arvioida tuotteen vaikutuksia kestävyysindikaattoreihin. Ainoastaan näitä tuotteita saa markkinoida käyttäen kestävyyteen viittaavia kuvauksia, kuten ESG, vihreä tai kestävä tuote.

SFDR 8. artiklan mukaisessa tuotteessa täytyy tiedottaa:

1. Sijoitetun pääoman jakautuminen kestäviin sijoituksiin, kestävyysaspekteja sisältäviin sijoituksiin ja muihin sijoituksiin.

2. Sitovat säännöt siitä, miten sijoituksia valitaan näihin kategorioihin.

3. Sitoutuminen vähentää kohteita, joiden osalta ei ole tehty artiklan vaatimia toimenpiteitä.

4. Käytetty politiikkaa kohteiden hyvän hallinnon arvoimiseen.

SFDR 9. artiklan mukaisessa tuotteessa kestävyyden edistäminen on tuotteen nimenomaisena tavoitteena. 9. artiklan tuotteiden tulisi edistää yhtä kuudesta taksonomiassa määriteltyä kestävyystavoitteesta, eikä tehdä merkittävää haittaa muille tavoitteille. Merkittävän haitan arvionnin osana täytyy arvioida tuotteen pääasiallisia haitallisia kestävyysvaikutuksia (PAI-indikaattorit).

Tuotteen tarjoajan on ilmoitettava:

1. Vertailukelpoinen indeksi, jota käytetään tavoitteen toteutumisen seuraamiseen.

2. Tiedot siitä, miten valittu indeksi eroaa laajemmasta markkinaindeksistä.

Taksonomia linkittyy SFDR:rään 8. ja 9. artiklojen mukaisten tuotteiden kautta. Taksonomiassa määritellään kestävät liiketoiminnat, jotka muodostavat tuotteiden kestävien sijoitusten osan pääoman jakaumasta. Tuotteissa on ilmoitettava osuus, joka on taksonomian mukaista. (Artikkeli taksonomiakelpoisuudesta ja taksonomian mukaisuudesta)

Mikäli toivot tarkempaa tietoa, koulutusta tai neuvontaa aiheesta, ota yhteyttä osoitteeseen:

info@sustashift.com

We need your consent to load the translations

We use a third-party service to translate the website content that may collect data about your activity. Please review the details and accept the service to view the translations.