Kestävyyssääntelyn sanakirja

 

Kestävyyssääntelyn sanakirjaan on koottuna keskeisimmät sääntelyä koskevat termit sekä niiden määritelmät. Mukana on myös sääntelyn kannalta relevatteja periaatteita ja ohjeita niiden soveltamisesta. Kestävyyttä koskeva kieli saa sääntelyn kautta juridista merkitystä, ja siten on erityisen tärkeää tuntea keskeiset termit ja käyttää niitä oikein yhtiön markkinoinnissa ja tiedottamisessa.  
 

Keskeisiä termejä

ESG (environmental, social and governance) - Kolme keskeistä vastuullisuuden aspektia: ympäristö, sosiaaliset tekijät ja hyvä hallinto. 

Kestävyystekijä - Tekijät, joilla on vaikutusta ympäristöön, sosiaalisiin aspekteihin ja hyvään hallintoon

Kestävyysriski - Ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen tai hyvään hallintotapaan liittyvä tapahtuma/tilanne, joka voi toteutuessaan aiheuttaa negatiivisen ja olennaisen vaikutuksen sijoituksen arvoon.

Haitallinen kestävyysvaikutus - Sijoituspäätöksestä johtuva haitallinen vaikutus kestävyystekijään

Kaksinaisolennaisuus - Arvioidaan toiminnan vaikutusta kestävyystekijöihin ja kestävyystekijöiden vaikutusta toimintoihin.

Comply or explain (noudata tai selitä) - Yhtiö noudattaa tiedonantovelvoitteita tai perustelee miksi ei noudata.
 

Keskeiset sääntelykokonaisuudet

CSRD EU 2022/2464 (Corporate sustainability reporting directive) - kestävyysraportointidirektiivi, laajentaa ei-taloudellisien tietojen tiedottamisvelvollisuuden soveltamisalaa ja sisältöä. Velvoitteet suurille yhtiöille alkavat vuonna 2023 ja velvoitteet laajenevat sisältämään kaikki listayhtiöt.

SFDR EU 2019/2088 (Sustainable finance disclosure regulations) - velvoittaa finanssimarkkinatoimijoita arvioimaan ja tiedottamaan toiminnan vaikutuksista kestävyystekijöihin toimija- ja tuotetasolla.

Taksonomia EU 2020/852 - Yhtenäiset arviontikriteerit kestävälle rahoitukselle. Sisältää velvoitteet arvioida toimintojen taksonomiakelpoisuutta ja taksonomian mukaisuutta.

 

Kestävyyden aspektit

Kestävyyden keskeiset aspektit pitävät sisällään paljon erilaisia arvioitavia kriiterejä, joita yhtiön on hyvä huomioida osana arviointia. 

Ympäristö

 • Ilmastonmuutos
 • Kiertotalous
 • Biodiversiteetti
 • Metsäkato
 • Maaperän köyhtyminen
 • Päästöt
 • Energiatehokkuus
 • Materiaalitehokkuus
 • Vaaralliset aineet/materiaalit
 • Muovin käyttö
 • Vesitehokkuus
 • Jätteet ja niiden hallinta

Sosiaaliset tekijät

 • Ihmisoikeudet
 • Alkuperäiskansojen oikeudet
 • Hankintaketjun hallinta
 • Sidosryhmäsuhteet
 • Monimuotoisuus
 • Työterveys ja - turvallisuus
 • Työolot
 • Työntekijöiden vaihtuvuus
 • Työtyytyväisyys
 • Asiakastyytyväisyys

Hyvä hallinto

 • Korruption ja lahjonnan vastainen toiminta
 • Liike elämän etiikka
 • Riskienhallinta
 • Kyberturvallisuus
 • Datan suojelu ja yksityisyys
 • Hallituksen kokoonpano
 • Johdon palkitseminen
 • Kestävyystekijöiden johtaminen

We need your consent to load the translations

We use a third-party service to translate the website content that may collect data about your activity. Please review the details and accept the service to view the translations.